ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Εκτύπωση


 

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην πρακτική άσκηση η οποία πραγματοποιείται στο τέλος των σπουδών έτσι ώστε οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που έχουν είδη αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους που επιλέγει ο φοιτητής με τη βοήθεια της επιτροπής καθηγητών πρακτικής άσκησης. Επιδιώκεται η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται σε παραγωγικές μονάδες του ευρύτερου χώρου της Ζωικής Παραγωγής ώστε ο απόφοιτος να έρχεται σε άμεση επαφή με την παραγωγική διαδικασία πριν από την απόκτηση του πτυχίου του.

Βέβαια η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εντός των εργαστηρίων της σχολής ή στο αγρόκτημα, σε δημόσιους φορείς, καθώς και σε ιδρύματα του εξωτερικού στα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates και Leonardο.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Οι φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των ασκούμενων για την διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, δηλαδή 26 μαθήματα. Από αυτά τα 26 μαθήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει περάσει τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας: Διατροφή ΙΙ, Αγελαδοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Βελτίωση, Μελισσοκομία και ένα επιλογής υποχρεωτικό. Τα θέματα της πρακτικής άσκησης συντονίζονται από μια πενταμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης, στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών. Η επιτροπή μεριμνά:

  • για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης,
  • για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, και
  • για κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης.

Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση - δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία η περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης δίνει τη θέση στο προτείνοντα φοιτητή.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές ελέγχονται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα για το σκοπό αυτό. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκούμενων φοιτητών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ιδίους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό αυτό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους φοιτητές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι μηνών.

Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο σημειώνει κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης  ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι μήνες (6) ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται, όπως αναφέραμε παραπάνω, μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.


Πρόγραμμα:

Α΄ Περιόδου: από 01/10 έως 30/03

Β΄ Περιόδου: από 01/04 έως 30/09

Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.


Οι εργασιακοί χώροι που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές είναι στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω:

 

Δημόσιος Τομέας:

-      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-      Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Διεύθυνση Γεωργίας, Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης

-      Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)

-      Αγρόκτημα και εργαστήρια ΤΕΙ και Πανεπιστημίων

-      Συνεταιρισμοί

-      ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.

-      Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

-      Ινστιτούτο Ελέγχου Ζωοτροφών

 

Ιδιωτικός Τομέας:

-      Βιομηχανίες Ζωοτροφών

-      Βιομηχανίες Γάλακτος

-      Βιομηχανίες Κρέατος

-      Κτηνιατρεία

-      Σφαγεία αγροτικών ζώων

-      Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

-      Καταστήματα Κτηνιατρικών φαρμάκων, εργαλείων και Ζωοτροφών

-      Αγροτουριστικές εκμεταλλεύσεις

 

Αγροτική Τράπεζα:

Σε υποκαταστήματα Αγροτικών περιοχών σε Τμήματα δανείων και μελετών.

Επίσης, πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS ή άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.