ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτύπωση

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

1. Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει:

α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων.

β) Πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

γ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

δ) Πτυχιακές εργασίες, και

ε) Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε λεπτά της ώρας, μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών.

Η διάρκεια των ωριαίων πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε λεπτά.

2. Τα μέλη του Ε.Π. παρέχουν συμβουλές στους φοιτητές για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών τους, σε σχέση με τον κανονισμό σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Ακόμη, το Τμήμα για την πρακτική των φοιτητών στο επάγγελμα προγραμματίζει με την επιτροπή πρακτικής άσκησης την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημοσίου (Άρθρο 12, του Ν. 1351/1983) ή του ιδιωτικού τομέα.

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου.

Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους φοιτητές.

Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό.

Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι φοιτητές, ταυτόχρονα με την εγγραφή η την ανανέωση της εγγραφής τους.

Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά δύο το πολύ μαθήματα.

Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει μπορεί να είναι οι ώρες του τυπικού εξαμήνου που διανύει, συν μαθήματα που αντιστοιχούν σε έξι επιπλέον διδακτικές μονάδες και ότι δεν πρέπει να δηλώνονται μαθήματα των οποίων τα προαπαιτούμενα δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία  (οδηγίες υπάρχουν στην πίσω πλευρά της δήλωσης).

Φοιτητής που δεν έχει υποβάλει δήλωση για κάποιο εξάμηνο δε μπορεί να παρακολουθήσει, ούτε να εξεταστεί, σε κανένα μάθημα για το εξάμηνο αυτό. Επίσης, δε μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μάθημα, το οποίο δε συμπεριέλαβε στη δήλωσή του.

Σε καμία περίπτωση ο φοιτητής δε μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του Τμήματος.

Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι φοιτητές τη γλώσσα πολύ καλά ή σε βαθμό που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητάς τους. Εάν κάποιος φοιτητής κατέχει τη ξένη γλώσσα μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την εξέτασή του στη γλώσσα αυτή.

 


ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δευτέρου και το δεύτερο ως εξαρτώμενο του πρώτου. Τα μαθήματα αυτά αποτελούν τις λεγόμενες αλυσίδες μαθημάτων.

Για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής το καθεστώς των προαπαιτούμενων φαίνεται στη δήλωση μαθημάτων.

 


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (Χειμερινό και Εαρινό).

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά την λήξη των εξετάσεων Β΄ περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 5η Ιουλίου.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές περιόδους, που η κάθε μια διαρκεί δύο εβδομάδες.

Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα (7 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα).

Τα μαθήματα διακόπτονται:

α) Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2α Ιανουαρίου.

β) Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα.

γ) Από την 6η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Δε γίνονται μαθήματα τα Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω γιορτές και επετείους:

α) Του Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου),

β) Την Εθνική Εορτή της (28ης Οκτωβρίου),

γ) Του Ευαγγελισμού (25η Μαρτίου),

δ) Την Επέτειο του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου),

ε) Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου),

στ) Του Αγίου Πνεύματος,

ζ) Την Εργατική Πρωτομαγιά.


ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους. Ο ελάχιστος αριθμός των παρευρισκομένων φοιτητών προκειμένου να θεωρηθεί διδαχθέν θεωρητικό μάθημα ή θεωρητικό μέρος μεικτού μαθήματος, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% των εγγεγραμμένων φοιτητών.

2. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από τον Τομέα μαθημάτων και ανακοινώνονται από το διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιοδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου, με πράξη του Τομέα και ευθύνη του υπευθύνου καθηγητή.

 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5).

Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

- από        0  -  3,9  :          «κακώς»

- από        4  -  4,9  :          «ανεπαρκώς»

- από        5  -  6,9  :          «καλώς»

- από        7  -  8,4  :          «λίαν καλώς»

- από        8,5 - 10  :          «άριστα»

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιης μονάδας.

 


ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1α. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηρίου μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο  φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις, για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση εργαστηρίου, όπου υπάρχει, πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επομένου εξαμήνου. Εάν αποτύχει ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4. Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται για εξέταση μόνο, στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

β. Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού η πρακτικού μέρους μεικτού μαθήματος είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του Τομέα, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων ή εξετάσεων που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

γ. Στο τέλος του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.

2α. Η χρησιμοποίηση ή όχι συστήματος ενδιάμεσης αξιολόγησης (προόδου) σε θεωρητικά μαθήματα ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της ενδιάμεσης αξιολόγησης στην τελική βαθμολογία του μαθήματος, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του διδάσκοντα καθηγητή.

Στα θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων που αποφασίστηκε να χρησιμοποιείται ενδιάμεση αξιολόγηση, οι συγκεκριμένες μορφές της καθορίζονται από τον διδάσκοντα, ανάλογα με τη φύση και την ιδιορρυθμία του μαθήματος. Σα μορφές αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραπτές εργασίες, σεμινάρια, τεστ, ασκήσεις, συλλογή πληροφοριακού υλικού, καλλιτεχνικές δημιουργίες κ.λ.π. Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους μεικτού μαθήματος, είναι το άθροισμα των μονάδων της επίδοσης του φοιτητή στην ενδιάμεση αξιολόγηση, όπου αυτή υπάρχει και της επίδοσής του στην τελική εξέταση του μαθήματος. Φοιτητής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε αθροιστικά 5 τουλάχιστον μονάδες.

β. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών σε πρόχειρες εξετάσεις (εάν υπάρχουν) που μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του μαθήματος ή και για ειδικούς αποχρώντες λόγους των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι η προηγούμενη γραπτή ειδοποίησή τους, που ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εξέταση.

3. Στο τέλος του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις περιόδου, κοινοποιείται από τη Γραμματεία, με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος, ο πίνακας με τις πιστωτικές μονάδες που συγκέντρωσαν σε κάθε μάθημα οι φοιτητές. Για το σκοπό αυτό, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, τη βαθμολογία της ενδιάμεσης αξιολόγησης (προόδου).

4. Ο βαθμός των φοιτητών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται με την παρακάτω διαδικασία: Το Τμήμα υποδοχής, με απόφαση του Συμβουλίου του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στη Σχολή ή στο Τμήμα προέλευσης, προσαρμόζει τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών, όπου απαιτείται και καθορίζει τα μαθήματα και τις ασκήσεις προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν εφόσον δε διδάχτηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σ’ αυτά, στη Σχολή ή στο Τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη.

5. Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο.

6α. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και εργαστηριακού πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος, με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40  και 0,60 και έχουν άθροισμά ένα (1). Η κατανομή αυτή καθορίζεται από τον Τομέα, με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, καθώς και από τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος.

β. Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό/ πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον «καλώς».

γ. Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακού/ πρακτικού ή αμιγώς θεωρητικού μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παρ. 1,4 και 6 του άρθρου αυτού, αντίστοιχα. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επανεξετάζεται, μόνο ως προς το άλλο μέρος.

7. Αν φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, μπορεί με αίτησή του προς το Συμβούλιο του Τμήματος να ζητήσει την επανεξέτασή του, κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του Τμήματος. Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει και τη σχετική τριμελή επιτροπή εξέτασης.

8. Τα Τμήματα οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τα προβλήματα των φοιτητών με ειδικές ανάγκες και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τα προβλήματά τους (διδασκαλία, τρόπος εξέτασης κ.λ.π.).


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων είναι για όλους τους φοιτητές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που συντάσσεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εξετάσεις κάποιας εξεταστικής περιόδου, για λόγους μη υπαιτιότητας των φοιτητών, οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται κατά τη διάρκεια της επομένης εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτής.

Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντα το μάθημα.

Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων.

Φοιτητής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό φοιτητή ή συνεννοείται με άλλο ή άλλους φοιτητές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή, και χάνει την επόμενη εξεταστική περίοδο στο μάθημα αυτό.